Ιούλιος 2023

Διακοσμητική εικόνα
Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσηςεισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστώνελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,των...